પોલીસ અધિક્ષક, અમરેલી
http://www.spamreli.gujarat.gov.in

અન્ય ટેલિફોન નંબરો

6/28/2022 3:23:10 AM

અમરેલી શહેરના હોટલ અને ગેસ્ટ હાઉસની માહિતી

અનં

નામ સરનામું

ટેલીફોન નંબર

હોટલ પારસ એસ.ટી. ડેપો સામે

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૫૭૪

શ્‍યામ ડાયનીંગ હોલ એસ.ટી. ડેપો સામે

૦૨૭૯૨ ૨૩૩૪૪૫

જય ભવાની ડાયનીંગ હોલ માર્કેટીંગ યાર્ડ રોડ

૦૨૭૯૨ ૨૨૫૮૬૪

એંજલ હોટલ માણેકપરા  અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૩૯૯

અવધ હોટલ અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ રોડ

૦૨૭૯૨ ૨૨૮૧૭૨

ભગવતી ડાયનીંગ હોલ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૪૭૯૬

ખોડીયાર ડાયનીંગ હોલ અમરેલી માર્કેઠીંગયાર્ડ રોડ

૦૨૭૯૨ ૨૩૩૪૮૩

ક્રિષ્‍ના ડાયનીંગ હોલ માર્કેટીંગ યાર્ડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૩૩૪૪૬

ગણેશ ડાયનીંગ હોલ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૧૬૩૩

૧૦

રાજપુતાના લોજ શાક માર્કેટ સામે અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૦૨૪૭

૧૧

ઇસ્‍લામી લોજ બહારપરા અમરેલી

-

શ્રી નીવાસ ગેસ્‍ટ હાઉસ અમરેલી રાજકમલ ચોક

૯૪૨૬૪ ૩૮૩૫૬ 

પુનીત ગેસ્‍ટ હાઉસ અમરેલી

૮૧૪૧૩ ૧૧૫૦૧

ગુડલક ગેસ્‍ટ હાઉસ એસ.ટી. ડેપો સામે

૯૪૨૮૫ ૬૦૭૫૩

હરીઓમ ગેસ્‍ટ હાઉસ અમરેલી

૯૪૨૬૨ ૩૨૩૯૦

સપના ગેસ્‍ટ હાઉસ હરીરોડ

૯૪૨૮૭ ૧૨૫૮૦

રામભરોસે ગેસ્‍ટ હાઉસ ટાવર પાસે અમરેલી

૯૪૨૬૪ ૩૮૩૫૬

આર્શિવાદ ગેસ્‍ટ હાઉસ એસ.ટી. ડેપો સામે

૯૪૨૬૫ ૫૪૨૬૮

હોટલ એન્‍જલ માણેકપરા અમરેલી

૯૮૨૪૫ ૮૬૮૪૮

વંદના ગેસ્‍ટ હાઉસ એસ.ટી.ડેપો પાસે

૯૮૨૫૪ ૨૦૬૦૬

 

અમરેલી શહરેના ટ્રાવેલ્સની માહિતી

અનં

નામ સરનામું

ટેલીફોન નંબર

જયોતિ ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૮૯ ૭૦૫૭૩

લક્કી ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૯૨૫૦ ૫૬૬૫૬

સુંદરમ ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૭૩૭૫ ૫૫૩૫૫

યુનીટી ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૭૯ ૦૪૯૦૫

અનુકુલ ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૮૭૯૩ ૦૪૨૦૧

રઘુવિર ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૮૨૫૪ ૯૦૫૭૦

તેરૈયા ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૯૨૫૦ ૧૭૩૧૭

સ્વસ્તીક ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૮૫ ૬૧૫૧૧

ગુરૂકૃપા ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૬૪ ૨૧૫૯૧

૧૦

ગંગોત્રી ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૬૨ ૧૯૫૬૬

૧૧

ધારા ટ્રાવેલ્સ અમરેલી

૯૪૨૭૭ ૪૪૬૩૬

૧૨

અલઅઝીમ ટુર્સ એન્‍ડ ટ્રાવેલ્‍સ અમરેલી  

૯૩૨૮૬૩૫૨૨૬

૮૦૦૦૯૧૦૩૦૬

૯૯૨૫૨૯૧૯૨૪

અમરેલી શહરેની સરકારી તથા ખાનગી કોલેજની વિગત

અનં

નામ સરનામું

ટેલીફોન નંબર

શ્રી કમાણી ફોરવર્ડ હાઇસ્કુલ ચિતલ રોડ અમરેલી

૯૮૭૨૦ ૬૯૨૧૫

શ્રી કે.કે. પારેખ અને મહેતા આર.પી. વિદ્યાલય ચિતલરોડ અમરેલી

૯૪૨૭૭ ૪૫૨૪૨

શ્રીમતી જી.જી.બેન ફોરવર્ડ ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ લાઠીરોડ અમરેલી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૪૩૧૩

શ્રી દીપક હાઇસ્કુલ ચિતલરોડ ગાયત્રી મંદિર પાસે અમરેલી

૦૨૭૯૨૨૨૩૬૧૮

શ્રીમતી એસ.એસ. અજમેરા કન્યા શાળા સ્ટેશન રોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૪૦૬

શ્રી બંશીધર વિદ્યાલય જલારામનગર લાઠીરોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૮૧૩૭

શ્રી ટી.પી. અને શ્રીમતી એમ.ટી. ગાંધી સરકારી ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૦૫

શ્રી યુનીટી હાઇસ્કુલ લાઠી રોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૮૪૫

શ્રી પ્રજ્ઞાચક્ષુ માધ્યમિક શાળા ચિતલરોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૩૯

૧૦

શ્રી ગુડસમરીટન હાઇસ્કુલ વિદ્યાનગર સોસા. લાઠીરોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૪૦૧૨૨

૧૧

શ્રી કમાણી સાઇન્સ એન્ડ આર્ટસ કોલેજ લાઠી રોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૦૪૭

૧૨

શ્રી કોમર્સ કોલેજ લાઠી રોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૫૮૧

૧૩

શ્રી એમ.વી. કન્યા વિદ્યાલય કેરીયારોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૦૧૪૨

૧૪

શ્રી તુની વિદ્યા મંદિર જેસીંગપરા અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૩૦૨૦૮

૧૫

શ્રી વિવેક વિદ્યાલય લાઠીરોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૫૮૩૯

૧૬

શ્રી જીવંતતીથી વિદ્યાલ સત્યનારાય સોસા. મારૂતીનગર અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૧૩૪૮

૧૭

શ્રી સ્વામીનારાયણ માધ્યમિક શાળા ધરમનગર અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૪૦૦૧૦

૧૮

શ્રી જે.એન. સંઘવી હાઇસ્કુલ મણીનગર અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૪૬૮૬

૧૯

શ્રી કે.બી. જાલાવાડી હાઇસ્કુલ સુખનાથપરા અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૬૨૦૯

૨૦

શ્રી એચ.એમ. વઘાસીયા ઇગ્લીસ મિડીયમ માધ્યમિક શાળા અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૩૨૩૨૧

૨૧

શ્રી સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર જેસીંગપરા અમરેલી

-

૨૨

શ્રી બેસ્ટ હાઇસ્કુલ સુખનાથપરા અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૨૦૧૮૮

૨૩

શ્રી વિદ્યાસભા લાઠીરોડ અમરેલી

૦૨૭૯૨ ૨૩૦૬૧૧

૨૪

શ્રી નગરપાલીકા પ્રાથમીક કુમાર શાળા નં.૧ અમરેલી

૯૪૨૮૯ ૭૦૮૩૯

૨૫

શ્રી નગરપાલીકા પ્રાથમીક કુમાર શાળા જેસીંગપરા અમરેલી

૯૬૨૪૧ ૯૬૨૪૪

૨૬

શ્રી નગરપાલીકા બહારપરા કુમાર શાળા અમરેલી

૯૪૨૮૪ ૪૭૯૦૪

૨૭

શ્રી નગરપાલીકા કન્યા શાળા-૧ અમરેલી 

૯૪૨૮૪ ૫૨૫૮૮

૨૮

શ્રી નગરપાલીકા કન્યા શાળા-૨ અમરેલી 

૯૯૨૪૨ ૩૯૯૪૯

૨૯

શ્રી નગરપાલીકા કન્યા શાળા-૩ અમરેલી 

૯૪૦૮૮ ૪૭૩૧૨

૩૦

શ્રી નગરપાલીકા જેસીંગપરા કન્યા શાળા અમરેલી

૯૯૭૯૭ ૬૨૬૫૨

૩૧

શ્રી નગરપાલીકા બહારપરા કન્યા શાળા અમરેલી

૯૪૨૮૭ ૧૧૭૯૫

૩૨

શ્રી નગરપાલીકા પોલીસ લાઇન પ્રાથમીક શાળા અમરેલી

૯૯૯૮૯ ૧૯૯૧૦

૩૩

શ્રી નગરપાલીકા સુખનીવાસ પ્રાથમીક શાળા અમરેલી

૯૪૦૮૨ ૬૧૦૮૨

૩૪

શ્રી નગરપાલીકા પ્રાથમીક શાળા માણેકપરા અમરેલી

૯૯૦૯૩ ૯૬૮૩૪

૩૫

શ્રી નગરપાલીકા ભોજલપરા પ્રાથમીક શાળા અમરેલી

૯૪૨૬૯ ૯૯૮૫૮

૩૬

શ્રી કે. કે. ભુવા હાઇસ્‍કુલ ચિત્તલ સંકુલ કેમ્પસ અમરેલી

૨૮૪૦૩૨ (૦૨૭૯૨)

૩૭

શ્રી લેઉવા પટેલ ટ્રસ્‍ટ શંકુલ કોલેજ અમરેલી

૨૩૨૩૨૩ (૦૨૭૯૨)

૩૮

શ્રી જનતા વિધાલય મોટા આંકડીયા

 

૩૯

શ્રી જાળીયા જનતા વિધાલય

 

૪૦

શ્રી સ્‍વામિનારાયણ ગુરૂકુલ તરવડા

૨૭૭૩૦૦ (૦૨૭૯૨)

૪૧

શ્રી બાબાપુર સર્વોદય હાઇસ્‍કુલ

૨૭૭૦૦૭ (૦૨૭૯૨)

 

અમરેલી શહેરની એમ્બ્યુલન્સ અંગેની માહિતી

અનં

નામ સરનામું

ટેલીફોન નંબર

નાગનાથ એમ્બ્યુલન્સ નાગનાથ મંદિર પાસે અમરેલી 

૯૪૨૬૩ ૪૪૪૫૫

રેડક્રોસ એમ્બ્યુલન્સ સીવીલ હોસ્પીટલ પાછળ અમરેલી

૯૯૨૫૪ ૮૨૪૩૪

મેમણ જમાતખાના અમરેલી 

૯૮૭૯૯ ૭૮૭૮૫

અમરેલી માર્કેટીંગયાર્ડ એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી

૯૯૭૯૮ ૭૨૭૦૧

પટેલ શંકુલ એમ્બ્યુલન્સ ચક્કરગઢ રોડ અમરેલી 

૯૩૭૫૮ ૨૯૪૬૮

ગીરનારી એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી

૯૯૨૫૪ ૯૪૪૫૪

જયપરશુરામ એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી ડોકટર હાઉસ 

૯૪૦૯૪ ૪૩૧૪૩

 

અમરેલી શહેરના ગેસ સર્વિસ

અનં

નામ સરનામું

ટેલીફોન નંબર

બીલખીયા ગેસ એજન્સી ઇન્દીરા સાક માર્કેટ સામે અમરેલી 

(૦ર૭૯ર)રર૩ર૯૯

૯૪૨૬૦ ૨૮૦૫૮

પડસાલા ગેસ એજન્સી ગજેરાપરા અમરેલી

(૦ર૭૯ર)રર૧૮૧૯

૯૪૨૬૯ ૮૫૬૧૦

મોમાઇ ગેસ એજન્સી નાગનાથ મંદિર પાસે અમરેલી

(૦ર૭૯ર)રર૦પપપ

૯૪૨૬૬ ૯૪૦૫૫