પોલીસ અધિક્ષક, અમરેલી
http://www.spamreli.gujarat.gov.in

હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

6/28/2022 3:23:43 AM
અમરેલી શહેરના ખાનગી અને સરકારી દવાખાનાના નામ તથા નંબરોની યાદી

અનં
સ્થળ
દવાખાનાનું નામ સરનામું
ટેલીફોન નંબર
અમરેલી
સીવીલ હોસ્પીટલ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૧૩
 
!!
સરકારી આર્યુવેદીક હોસ્‍પિટલ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૫૫૩
!!
ગજેરા હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૧૪
-!!-
વઘાસીયા હોસ્પીટલ બાળકોના સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૧૫૭૯
-!!-
બંજારા હોસ્પીટલ હાઉસીંગબોર્ડ એસ.ટી. ડેપો પાછળ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૦૧૪૦
-!!-
ગોકુલ હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૯૩૨
-!!-
જીવનધારા હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૦૬૦
-!!-
વઘાસીયા હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૪૮૦
-!!-
ડોકટર હાઉસ લાઠી રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૪૩૪
-!!-
રાજેન્દ્રન હોસ્પીટલ કેરીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૩૩૫૮૦
૧૦
-!!-
સેવાભારતી હોસ્પીટલ કેરીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૩૧૦
૧૧
-!!-
રાધીકા હોસ્પીટલ ચિતલ રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૩૧૬
૧૨
-!!-
સોજીત્રા હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૩૩૬૮૫
૧૩
-!!-
આસ્થા હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૫૮૪૦
૧૪
-!!-
સુભમ હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૬૮૧
૧૫
-!!-
સુરભી હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૧૬૯૧
૧૬
-!!-
ગુણાતીત હોસ્પીટલ માણેકપરા અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૩૨૦૯૬
૧૭
-!!-
માધવન હોસ્પીટલ ક્રિષ્ના પંપની બાજુમા સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૦૮૪૭
૧૮
-!!-
દવે હોસ્પીટલ સ્ટેશન રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૧૫૫૧
૧૯
-!!-
શિવશક્તિ હોસ્પીટલ માણેકપરા અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૫૨૫૦
૨૦
-!!-
માધવ હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૮૩૩૨
૨૧
-!!-
શ્રીજી હોસ્પીટલ રાજકમલ ચોક અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૧૦૯૬
૨૨
-!!-
શ્રધ્ધાદિપ હોસ્પીટલ ચિતલ રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૯૮
૨૩
-!!-
શ્રમજીવી હોસ્પીટલ કેરીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૫૫૩૧
૨૩
-!!-
સાવલીયા હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૫૮૪
૨૪
-!!-
ડો. ખુંટ સા.ની હોસ્પીટલ ચિતલ રોડ અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૩૧૯૦૧
૨૫
-!!-
ગીરનારી હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૦૦
૨૬
-!!-
સેવક મંડળ હોસ્પીટલ હરીરોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૯૪૬
૨૭
-!!-
શિવમ કલીનીક હોસ્પીટલ ચક્કરગઢ રોડ અમરેલી
૯૪૨૬૪ ૫૭૫૫૮
૨૮
-!!-
જનકલ્યાણ હોસ્પીટલ અમરેલી
૯૪૨૬૨ ૭૬૭૬૩
૨૯
-!!-
શિફા હોસ્પીટલ જેલ રોડ અમરેલી
૯૪૨૬૨ ૫૫૦૫૩
૩૦
-!!-
શ્રીજી ચિલ્ડ્રન હોસ્પીટલ લીલીયા રોડ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૦૮૩૦
૩૧
-!!-
ડો. ભાવેશ દવે હોસ્પીટલ અમરેલી 
૯૪૨૮૭ ૧૧૧૪૭
૩૨
-!!-
રાધેશ્યામ હોસ્પીટલ લાઠી રોડ અમરેલી
૯૯૦૪૧ ૪૫૪૮૫
૩૩
-!!-
જનમંગલ કલીનીક અમૃતનગર અમરેી
૦૨૭૯૨ ૨૨૦૮૩૨
૩૪
-!!-
હરીકૃષ્ણ કલીનીક અમૃતનગર અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૩૧૭૫૧
૩૫
-!!-
વેદાંત કલીનીક લીલીયા રોડ અમરેલી સારથી કોમ્પ્લેક્ષ
૯૮૨૫૯ ૬૩૦૦૬ 
૩૬
-!!-
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્વ જાળીયા
૦૨૭૯૨ ૨૭૧૦૪૬
૩૭
-!!-
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વાંકિયા તા. જી. અમરેલી
૯૯૦૯૭૧૬૯૮૮
૩૮
-!!-
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચિત્તલ તા. જી. અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૮૪૦૬૬
૩૯
-!!-
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મોટા આંકડીયા તા. જી. અમરેલી
(૧) ૨૮૬૦૪૫
(૨) મોબાઇલ ૯૭૨૭૭૨૩૩૪૦

 
 
અમરેલી શહેરની એમ્બ્યુલન્સ અંગેની માહિતી

અનં
નામ સરનામું
ટેલીફોન નંબર
સીવીલ હોસ્પીટલ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૧૩
સરકારી આર્યુવેદીક હોસ્‍પિટલ અમરેલી
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૫૫૩
નાગનાથ એમ્બ્યુલન્સ નાગનાથ મંદિર પાસે અમરેલી 
૯૪૨૬૩ ૪૪૪૫૫
રેડક્રોસ એમ્બ્યુલન્સ સીવીલ હોસ્પીટલ પાછળ અમરેલી
૯૯૨૫૪ ૮૨૪૩૪
મેમણ જમાતખાના અમરેલી 
૯૮૭૯૯ ૭૮૭૮૫
અમરેલી માર્કેટીંગયાર્ડ એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી
૯૯૭૯૮ ૭૨૭૦૧
પટેલ શંકુલ એમ્બ્યુલન્સ ચક્કરગઢ રોડ અમરેલી 
૯૩૭૫૮ ૨૯૪૬૮
ગીરનારી એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી
૯૯૨૫૪ ૯૪૪૫૪
જયપરશુરામ એમ્બ્યુલન્સ અમરેલી ડોકટર હાઉસ 
૯૪૦૯૪ ૪૩૧૪૩